Europejskie Forum Mediów Polonijnych w Sztokholmie z udziałem Wiceministra Jana Dziedziczaka.

3 grudnia 2015 |

Media polonijne, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie Europy, spełniają ważną rolę. Są one ściśle związane ze wszystkimi priorytetami polityki polonijnej władz polskich, ponieważ promują język, służą integracji środowisk polonijnych i przybliżają je do kraju. Już od 2012 roku szereg gremiów polonijnych wskazywało na potrzebę bliższej współpracy mediów polonijnych na terenie całej Europy, a nie tylko na Wschodzie. Dlatego też Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, podjęło wyzwanie i po raz kolejny było głównym organizatorem ważnej dla Polonii konferencji, pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W dniach 27-29 listopada odbyło się w Sztokholmie „Europejskie Forum Mediów Polonijnych”, w którym uczestniczyło blisko 50 przedstawicieli redakcji polonijnych czasopism, portali, rozgłośni radiowych i telewizyjnych z Białorusi, Czech, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rosji, Hiszpanii, Norwegii, Niemiec, Holandii, Austrii, Belgii i Szwecji. Forum współorganizowała Ambasada RP w Sztokholmie, reprezentowana przez Wiesława Tarkę, Ambasadora RP w Sztokholmie. Obrady Forum odbywały się na terenie Ambasady RP, która udzieliła gościny uczestnikom Forum.10

Forum było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad największymi utrudnieniami w działalności mediów polonijnych, ale przede wszystkim do integracji i stworzenia nowej i szerokiej platformy współpracy.

„Europejskie Forum Mediów Polonijnych” w Sztokholmie było ważnym celem pierwszej wizyty zagranicznej Wiceministra Spraw Zagranicznych RP Jana Dziedziczaka. Gośćmi Forum byli również: Michał Dworczyk – Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP, Longin Komołowski – Prezes Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska” Marek Różycki – Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska”,  Jacek Junosza Kisielewski – Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ oraz Łukasz Kardas – Dyrektor TVP Polonia, która objęła Forum patronatem medialnym. Uczestnicy Forum złożyli podziękowania Kierownikowi Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie, Konsul Barbarze Sośnickiej za koordynację w zorganizowaniu Forum.

Gości powitał Ambasador Wiesław Tarka, po czym otwarcie obrad ogłosiła główna organizator medialnego spotkania i przewodnicząca konferencji, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji Teresa Sygnarek, pełniąca również od niedawna funkcję Sekretarza Generalnego Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak odpowiedzialny między innymi w resorcie dyplomacji za sprawy Polonii powiedział podczas otwarcia konferencji: W dyplomacji zawsze symboliczna jest pierwsza wizyta. Dlatego wybrałem spotkanie z mediami polonijnymi, bo są państwo dla nas bardzo ważnymi partnerami, z którymi działamy razem dla Polski.

Wiceminister Jan Dziedziczak podkreślił dużą rolę mediów polonijnych, które są źródłem wiedzy o Polsce, integrują społeczności polonijne, motywują je do aktywności i informują o ich działaniach. – Wiceminister powiedział też: Nigdy nie pozwolimy, żeby byli państwo traktowani jak petenci, czy kłopot dla Polski. Jesteście naszym ważnym partnerem. Musimy traktować się po partnersku, bo wszyscy jesteśmy ambasadorami Polski i jesteśmy za nią współodpowiedzialni. Musimy dbać o wizerunek Polski, dobre imię naszego narodu i promować język polski w następnych pokoleniach.

Wiceminister Jan Dziedziczak zaapelował także do mediów polonijnych, by w przyszłym roku szczególną uwagę poświęciły dwóm wydarzeniom, których gospodarzem będzie Polska: Światowym Dniom Młodzieży w Krakowie i Szczytowi NATO w Warszawie. – Szczyt jest szansą na przedstawienie Polski, jako lojalnego sojusznika i okazją do zaprezentowania naszej narracji, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa – podkreślił wiceminister. Wiceszef polskiej dyplomacji zaznaczył przy tym, że Światowe Dni Młodzieży to jeszcze większa promocja Polski niż Euro 2012. – Przyjadą do nas 2 mln osób, to szansa, żeby wypromować inne akcenty związane z Polską.

Współorganizator konferencji, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Tadeusz Adam Pilat podkreślił rolę Forum w integracji mediów polonijnych w Europie i działaniu na rzecz wzmocnienia ich kondycji. W swoim wystąpieniu powiedział: W mediach zachodzą rewolucyjne zmiany, znikają periodyki a na ich miejsce pojawiają się portale, rozgłośnie radiowe, a nawet telewizje. Musimy wspólnie działać na rzecz kondycji mediów o charakterze misyjnym. Z pewnością różne są problemy mediów w różnych krajach. Obserwujemy jednoczenie się mediów na Wschodzie, ale jałtańską barierę Wschód-Zachód musimy w końcu przełamać nie tylko organizacyjnie, ale również w naszej mentalności. Media polonijne w Europie muszą mieć wspólną platformę spotkań i wymiany doświadczeń.

Podczas konferencji Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Jacek Junosza Kisielewski przedstawił informacje dotyczące finansowania mediów polonijnych. W bieżącym roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznaczyło na ten cel blisko 7 mln zł, co stanowi ponad 8 procent ogólnej kwoty przekazywanej na bezpośrednie dofinansowanie Polonii i Polaków za granicą. Największa pomoc płynie do mediów na Wschodzie, ponieważ trudna sytuacja polityczna czy materialna, w której się znajdują, wymaga szczególnego traktowania.

Najważniejsze tematy obrad Forum to:

  • Sytuacja finansowa mediów polonijnych w Europie i ich przyszłość
  • Wschód – Zachód możliwości współpracy i wymiany doświadczeń
  • Wspólna baza danych europejskich mediów polonijnych projektu
  • Działalność polonijna w naszych mediach
  • Warsztaty i szkolenia dla przedstawicieli mediów
  • Media tradycyjne, media przyszłości – dokąd zmierzamy?
  • Zorganizowani mogą więcej – wspólna platforma organizacyjna dla mediów polonijnych w Europie.

Dwa panele dyskusyjne poświęcone mediom tradycyjnym i elektronicznym poprowadzili Maria Jolanta Olsson i Janusz Szkwarek. Obrady zakończyło przyjęcie przez delegatów deklaracji końcowej „Europejskiego Forum Mediów Polonijnych”, w którym delegaci sformułowali najważniejsze merytoryczne wnioski konferencji, wyrazili podziękowanie organizatorom oraz wolę kontynuacji regularnych spotkań medialnych. Następne Forum współorganizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” odbędzie się w przyszłym roku w Polsce.

Uczestnicy Forum mieli okazję zwiedzić centrum Sztokholmu a sobotni wieczór spędzili na tradycyjnych „Andrzejkach” zorganizowanych przez działaczki Towarzystwa Polaków „Ogniwo” w Sztokholmie.

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji
Sztokholm, 30 listopada 2015 r.

Kategoria: Aktualności