Konferencja „Przyszłość mediów polonijnych w Europie”

3 grudnia 2014 |

W Szwecji, w dniach 28-30 listopada odbyła się w Malmö, konferencja „Przyszłość mediów polonijnych w Europie”, która zgromadziła przedstawicieli zaproszonych polskich i polonijnych mediów z takich krajów europejskich jak: Austria, Belgia, Białoruś, Czechy, Dania, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Niemcy, Rosja, Szwecja, Ukraina i Wielka Brytania. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele mediów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Malmö 2014 010

Media polonijne, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie Europy, spełniają ważną rolę, służą integracji środowisk polskich i polonijnych oraz łączą je z krajem. Już w 2012 r. w Berlinie, na zorganizowanej przez EUWP konferencji  Monitor Emigracji Zarobkowej, uczestniczące w niej media wyraziły potrzebę bliższej współpracy.

Ideę oraz trud zorganizowania konferencji podjęła Teresa Sygnarek prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, które w pokaźnym zakresie, ze środków własnych  sfinansowało to medialne spotkanie.

Należy podkreślić, że konferencja mogła się odbyć dzięki wyraźnemu wsparciu finansowemu, którego udzieliła Ambasada RP w Sztokholmie. Również Europejska Unia Wspólnot Polonijnych zadeklarowała pokrycie części kosztów konferencji.

Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Schetyny. Patronat medialny objęła TVP „Polonia”.

Gośćmi konferencji byli: Leszek Czarnobaj – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Wojciech Tyciński – Wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Barbara Sośnicka – Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie oraz Helena Miziniak – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Dwudniowym, wielogodzinnym obradom przewodniczyli: Teresa Sygnarek – Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji i Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Uczestnicy konferencji wyrazili satysfakcję i wdzięczność za zorganizowanie konferencji oraz potrzebę dalszej integracji europejskich mediów polonijnych poprzez kontynuację cyklicznych spotkań tego rodzaju. Wszelkie, będące wynikiem obrad, propozycje dotyczące działań w przyszłości, po ożywionej dyskusji  przyjęto w postaci załączonego dokumentu końcowego konferencji.

UCHWAŁA UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

Uczestnicy konferencji „Przyszłość mediów polonijnych w Europie” w Malmö dziękują organizatorowi konferencji, Zrzeszeniu Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz współorganizatorom Ambasadzie RP w Sztokholmie i Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy dziękują Ministrowi Spraw Zagranicznych Panu Grzegorzowi Schetynie za objęcie konferencji patronatem honorowym oraz TVP Polonia za udzielenie patronatu medialnego.

Dziękujemy za obecność na konferencji przedstawiciela Senatu RP Pana Leszka Czarnobaja oraz wicedyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ Pana Wojciecha Tycińskiego. Dziękujemy także Pani Poseł Joannie Fabisiak za wyrażenie w liście do uczestników konferencji gotowości pomocy w realizacji przyjętych przez konferencję planów.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, portali, radia i telewizji) z Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Rosji, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz z Polski.

Konferencja „Przyszłość mediów polonijnych w Europie” jest pierwszym spotkaniem, na którym były reprezentowane media ze wschodniej i zachodniej części Europy. Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji zadeklarowało gotowość kontynuacji takich spotkań organizowanych przy wsparciu Sejmu, Senatu i MSZ.

1. Uczestnicy konferencji przyjmują do wiadomości:

1.1. referat inauguracyjny Teresy Sygnarek (Szwecja) pt.: „Media polonijne dla Polski i dla Polaków w Europie”.

1.2. referat Janusza Szkwarka (Szwecja) pt.: „Nowe środki przekazu informacji”.

1.3. referat Wojciecha Tycińskiego (MSZ RP) pt.: „Finansowanie mediów polonijnych”.

1.4. referat Wiesława Lewickiego (Niemcy) pt.: „Nowe formy współpracy mediów polonijnych”.

2. Uczestnicy konferencji uchwalają:

2.1. Skład grupy przygotowującej planowaną na rok 2015 konferencję pt. „Przyszłość Mediów Polonijnych w Europie”  w składzie: Teresa Sygnarek (przewodnicząca), Wiesław Lewicki, Jan Ryłko, Wojciech Białek, Andrzej Pisalnik.

2.2. Zaproszenie do udziału w konferencji główne fundacje stające do konkursów MSZ:m.in. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundację „Semper Polonia”, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundację „Wolność i Demokracja”.

2.3. Opracowanie koncepcji utworzenia platformy integracyjnej dla mediów europejskich z zaproponowaniem jej odpowiedniej formy prawnej.

2.4. Konieczność stworzenia bazy danych mediów polonijnych w Europie, np. przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, w celu stworzenia internetowej platformy komunikacyjnej oraz przeprowadzania warsztatów i szkoleń dla przedstawicieli mediów.

3. Uczestnicy konferencji zwracają się:

3.1 Do MSZ – o wprowadzenie modułowego finansowania większości projektów podlegających konkursowi projektów ogłaszanych przez MSZ.

3.2. Do Senatu – jako izby opiekującej się Polonią i Polakami za Granicą, o wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą, mającą na celu uproszczenie procedur rozliczania projektów realizowanych na rzecz Polonii i Polaków za Granicą z uwzględnieniem specyfiki w poszczególnych krajach.

3.3. Do mediów polonijnych w Europie – o przygotowanie odpowiednich materiałów, które będą wykorzystywane do wymiany na planowanej platformie medialnej w formie esejów, artykułów, felietonów, reportaży.

Konferencja pokazała dużą różnorodność mediów z poszczególnych krajów Europy oraz istniejące zagrożenia dla ich działalności.

Zgromadzeni uczestnicy konferencji, żyjący w strukturach demokratycznych, apelują do organizacji i mediów polonijnych w Europie o solidarność z niezależnymi organizacjami i mediami Polaków na Białorusi.

W imieniu powołanej na konferencji Komisji Wnioskowej

 Teresa Sygnarek, przewodnicząca Komisji (Szwecja)

Wojciech Białek (Irlandia)

Andrzej Pisalnik (Białoruś)

Jan Ryłko (Republika Czeska)

Wiesław Lewicki (Belgia)

Foto: Copyright © elipsa.at

Tagi: , , , , ,

Kategoria: Archiwum /, Z kraju i ze świata