Zasady wjazdu i legalizacji pobytu obywateli polskich na terytorium Austrii

[ 0 ] 21 kwietnia 2018 |

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W przypadku pobytu nie przekraczającego 90 dni obywatele UE uzyskują prawo pobytu w Austrii bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu (uwaga: od 1 stycznia 2008 r. stary wzór dowodu osobistego nie uprawnia do wjazdu ani pobytu na terytorium Austrii).
Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyskuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. Należy ponadto pamiętać o istnieniu  obowiązku meldunkowego. W ciągu 3 dni od daty przybycia na terytorium Austrii należy się zameldować. W tym celu w urzędzie meldunkowym (dzielnicy lub gminy) wypełnia się formularz meldunkowy oraz przedkłada paszport lub dowód osobisty.
Przed wyjazdem z Austrii powinno się pamiętać o wymeldowaniu. Przepisy przewidują karę grzywny do 726 euro w razie niedopełnienia bądź nieterminowego dopełnienia obowiązku meldunkowego. Turyści zatrzymujący się w hotelach lub schroniskach mają obowiązek w ciągu 24 godzin zgłosić swój pobyt i zarejestrować się w księgach gości

Od 1 stycznia 2006 r., zgodnie z nową ustawą o osiedlaniu się i pobycie, prawo do pobytu w Austrii powyżej 3 miesięcy przysługuje jedynie tym obywatelom UE/EOG, którzy:

1) pracują w Austrii lub prowadzą własną działalność gospodarczą, lub
2) posiadają dla siebie oraz członków swojej rodziny pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz udowodnią, że dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na pobyt tak, że nie będą musieli korzystać podczas pobytu w Austrii z pomocy społecznej, lub
3) kształcą się w publicznych lub prywatnych szkołach i spełniają warunki określone w punkcie 2.

Pobyt powyżej 90 dni. Osoby zamierzające pozostać w Austrii na pobyt dłuższy niż 90 dni są obowiązane, w ciągu 3 miesięcy od przybycia, zgłosić się w odpowiednim urzędzie
(w Wiedniu – referat   MA 35 – Dresdner Straße 73-75, 1200 Wien, (kliknij tutaj) w pozostałych krajach związkowych: Bezirkshauptmannschaft, Magistrat lub Landesregierungsamt), który po stwierdzeniu spełnienia powyższych warunków wydaje potwierdzenie zgłoszenia (Anmeldebescheinigung). Potwierdzenie zgłoszenia jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym stały pobyt w Austrii obywatela państwa członkowskiego UE/EOG. Obywatele polscy, którzy zamierzają podjąć pracę w Austrii, obowiązani są posiadać pozwolenie na pracę, o które zwykle występuje pracodawca. Bliższe informacje można uzyskać w Austriackim Urzędzie Pracy (Arbeitsmarktservice – www.ams.or.at) oraz na stronach www.help.gv.at.

Adres Wiedeńskiego Urzędu do Spraw Pobytu MA35:
Wien 1200,
Dresdner Straße 93

E-Mail:service@ma35.wien.gv.at

http://www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen/

Obowiązująca w UE i EOG zasada swobodnego przepływu osób oznacza, że państwa tego obszaru mogą odmówić wjazdu na swoje terytorium tylko w przypadku, kiedy dana osoba stwarza poważne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa wewnętrznego lub porządku publicznego. Dane większości obywateli polskich umieszczone w SIS (System Informacyjny Schengen) zostały po 1 maja 2004 r. wykreślone z systemu. Jednak zakazy wjazdu wydane ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego lub porządku publicznego nadal obowiązują. Osoby, które chcą uzyskać informację, czy orzeczony w przeszłości w stosunku do nich zakaz wjazdu jest nadal egzekwowany, powinny wystąpić w tej sprawie z odpowiednim wnioskiem do organu, który wydał decyzję. Wniosek powinien zawierać podstawowe dane osobowe, informację o posiadanym obywatelstwie, a także być uwierzytelniony przez notariusza lub urząd konsularny Republiki Austrii w Polsce. Adres urzędu, do którego należy kierować wniosek, widnieje na decyzji, którą otrzymali zainteresowani w związku z wydaleniem. Osoby nieposiadające adresu urzędu mogą zwrócić się o informację do organu kontrolnego ochrony danych osobowych:

Datenschutzkommission
Ballhausplatz 1
A – 1014 Wien
tel. +43-1-53115-2525
fax +43-1-53115-2690
http://www.dsk.gv.at/

W sprawach o anulowanie zakazu wjazdu należy zwracać się do organu, który wydał zakaz wjazdu. Zaleca się załączanie kopii istotnych dla sprawy dokumentów. Korespondencja w przedmiotowej sprawie powinna być prowadzona w języku niemieckim.

Kategoria: Aktualności

Zostaw odpowiedź