Wjazd na terytorium Austrii / Praktyczny poradnik.

2 sierpnia 2013 |

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Austrii jest paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest ważny, w wystarczająco dobrym stanie i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości.archiv net

 System prawny.

Federalny ustrój Austrii ma istotne praktyczne znaczenie w życiu codziennym. Związany jest z nim podział kompetencji państwa na federalne i krajowe – i tak szereg sfer życia codziennego regulowanych jest nie na poziomie federalnym (ogólnokrajowym) lecz na poziomie przepisów krajów związkowych Austrii co w znacznym stopniu odróżnia go od polskiego systemu prawa. Dotyczy to m.in. służby zdrowia, ubezpieczeń społecznych (poza podstawowymi regulacjami określonymi na poziomie federalnym), szkolnictwa czy policji. Decydując się na osiedlenie w Austrii należy koniecznie mieć to na względzie, ponieważ wynikają z tego często istotne różnice w szczegółowych przepisach prawa regulujących wymienione wyżej sfery. W poszczególnych krajach związkowych działają np. osobne kasy chorych, występują różnice w rodzajach i zasadach przyznawania świadczeń społecznych, czy inaczej ustalane są opłaty za przedszkola. Przebywając na terytorium Austrii, należy mieć na uwadze, iż w pełni podlega się miejscowym przepisom prawa cywilnego, karnego i administracyjnego oraz podatkowego. Nieświadomość tego może być przyczyną poważnych komplikacji.archiv net Obywatel obcy przebywający w Austrii nie tylko ponosi przewidziane tutejszym prawem konsekwencje drobnych wykroczeń lecz także, w przypadku popełnienia czynu karalnego będzie sądzony przed austriackim sądem na podstawie tutejszego prawa, zaś ewentualna karę będzie odbywać w miejscowym więzieniu. Miejscowe przepisy będą miały również zastosowanie w sprawach regulowanych prawem cywilnym – np. w zakresie stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi zamieszkałymi legalnie na terytorium Austrii. W uzasadnionych miejscowym prawem przypadkach austriackie sądy i instytucje mają prawo ingerować w te relacje, o ile stwierdzą zagrożenie dobra dziecka. Fakt, iż rodzice i dziecko są polskimi obywatelami nie odgrywa decydującej roli – kluczowe jest zamieszkiwanie na terytorium Austrii. W skrajnym przypadku możliwe jest np. czasowe ograniczenie przez miejscowy sąd prawa do opieki nad dzieckiem, odebranie dziecka rodzicom i skierowanie go do centrum kryzysowego lub rodziny zastępczej.archiv net

Informacje praktyczne dla przyjeżdżających.

Austriacy dużą wagę przywiązują do wymagań dobrego tonu. Napotykanych ludzi zwyczajowo wita się pozdrowieniem Grüss Gott, a żegna słowami Auf Wiedersehen lub Auf Wiederschauen. Przyjęte jest stosowanie tytułu naukowego lub wskazywanie funkcji danej osoby, zarówno w korespondencji, jak i w rozmowach (czyli mówi się np. Herr Magister Schmidt albo Frau Diplomingenieur Vogel). Przed rozmowami dobrze jest upewnić się, jakie tytuły posiadają i jakie stosują (do jakich są najbardziej przywiązani) przyszli rozmówcy

źródło: Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W AUSTRII

Kategoria: Archiwum /, Z kraju i ze świata