17 września 2012 |

 

Wybory 2020

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 roku (Dz. U. poz. 184) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 roku poz. 684 i 1504 oraz z 2020 roku poz. 568) w obwodach głosowania za granicą utworzonych w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu głosowanie w wyborach Prezydenta RP odbędzie się w niedzielę, 10 maja 2020 roku w godz. 7.00-21.00.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta RP nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę, 24 maja  2020 roku w godz. 7.00-21.00.

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706).

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Należy jednak przypomnieć, iż 6 kwietnia 2020 roku Sejm RP uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku, która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat RP. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu zostały utworzone dwa obwody głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 10, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Republika Austrii, Wiedeń I, Hietzinger Hauptstrasse 42 C, 1130 Wien;
 2. Obwód głosowania nr 11, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Republika Austrii, Wiedeń II, Hietzinger Hauptstrasse 42 C, 1130 Wien.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta RP ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
   

UWAGA! Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Spis wyborców

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW:

 EWYBORY

Podczas rejestracji prosimy o podawanie dokładnego adresu (ulica, numer domu / mieszkania, miasto oraz kod pocztowy) Prosimy o zapisanie obwodu głosowania (numeru komisji)! 

 

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY, bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu:

 1. telefonicznie, nr tel.: +43 1 870 15 128,
 2. e-mailowo: austria.wybory@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: Botschaft der Republik Polen, Hietzinger Hauptstrasse 42 C, 1130 Wiedeń
 4. ustnie: w siedzibie w siedzibie Konsulatu, Auhofstrasse 19 B, 1130 Wien
 5. faksem, nr faksu: +43 1 870 15 415
   

UWAGA! Zgłoszenia można dokonać do dnia 7 maja 2020 roku, do godziny 24:00.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2020 roku, do godz. 24:00.

UWAGA! KONSUL NIE WYDAJE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA.

Konsul, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) nie będzie wydawał  zaświadczeń o prawie do głosowania. Artykuł 102 wymienionej ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 roku poz. 684 i 1504 oraz z 2020 roku poz. 568) m.in. w zakresie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie Komisji.

Materiały

Formularz – zgłoszenie do spisu wyborców
Zgłoszenie_do_spisu_wyborców.docx 0.02MB
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych ws. utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 roku
Rozporządzenie_Ministra_Spraw_Zagranicznych_ws_utworzenia_obwodów_głosowania_w_wyborach_Prezydenta_RP_w_2020_roku.pdf 0.42MB

 

 

 

 

 

Donauturm

 

Ogrody Schönbrunn

Fontanna Neptuna

Pałac Schönbrunn

Wszystkie panoramy zamieszczone na tej stronie, są własnością Marka Kosiby, autora fotografii i projektu. © Wszelkie prawa zastrzeżone

Zapraszamy na autorska stronę  Panoramy Sferyczne 

http://artsgallery.pl/

Tagi: , , , , , , ,

Kategoria: Fotoreportaże, Nasz Wiedeń /

Komentarze (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Strony, które linkują do tego wpisu

 1. Wortal o Austrii | Informacje dla Ciebie | 24 grudnia 2012
 2. Foto Wien | Szkatułka ciekawostek fotograficznych | 25 grudnia 2012