Ogłoszenie międzynarodowego konkursu „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”

2 września 2014 |

Stało się już egminową tradycją, że zapraszamy do udziału w konkursie, którego tytuł jest przewrotny, wieloznaczny, wielokierunkowy.
W okresie wiosenno-letnim chcemy zastanowić się nad wpływem bajek, powiastek, legend na nasze życie. Ciekawi nas: jaki ślad w naszym życiu pozostawiają bohaterowie dziecinnych lat? Na kim się wzorowaliśmy, kogo kochaliśmy, a kim nas straszono? Co z tego zostało nam we wspomnieniach. 1. PLAKAT7

W każdej kulturze istnieją dobre i złe przykłady. Konkurs ma pokazać, jak w różnych stronach świata bajkami, legendami „wprowadza się” dzieci w zawiłe meandry dorosłego życia.

Chcemy przybliżyć bohaterów z innych stron świata, chcemy ich poznać i pokazać innym. Świat widziany oczami dziecka jest urokliwy, dojrzałe wspomnienia tamtych lat wywołują iskierkę w oku i uśmiech na twarzy. Wróćmy konkursem w te lata. A przy okazji zobaczymy, co dzisiejsze dzieciaki, młodzi ludzie uwielbiają i dlaczego. A może ktoś napisze nową bajkę, baśń i stworzy nowego bohatera a nas zachwyci nas jego przygodami.

Chcemy, aby uczestnicy konkursu pokazali nam bajki i legendy znane w ich okolicy. My też chcemy je poznać.

Konkurs pozwala zapoznać się z bajkami, legendami innych kultur. Zaangażowanie w konkurs osób ze wszystkich kategorii wiekowych pozwala na spojrzenie na temat z perspektywy. Daje możliwość integracji wszystkich środowisk od biznesu po kulturę, naukę i sport.
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie wszystkich, którzy w sposób kulturalny mają coś do powiedzenia w tej sprawie, a przewodnikiem niechaj będzie niniejszy regulamin.

Regulamin
Międzynarodowego Konkursu pt.: „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”

Celem konkursu jest wyzwolenie potencjału twórczego małych i dorosłych mieszkańców gmin, oraz integracja wszystkich środowisk biznesowych i twórczych, placówek oświatowych i kulturalnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Chcemy, aby uczestnicy konkursu pokazali nam bajki i legendy znane w ich okolicy. My też chcemy je poznać.

Celem konkursu jest pokazanie wpływu bohaterów bajek i legend na nasze życie w młodzieńczym wieku i na starość, wywołanie wspomnień, pokazanie naszej rzeczywistości poprzez bohaterów bajek, legend, pobudzenie wyobraźni Autorów do stworzenia nowych bohaterów.

Konkurs ma charakter otwarty. Kierowany jest do wszystkich:

– od przedszkola po Uniwersytet III wieku

– do dzieci i tych, którzy czują się dziećmi

Konkurs ma za zadanie pokazać, jakie bajki kochamy, jakich bohaterów naśladowaliśmy i naśladujemy teraz, jak na przestrzeni lat zmienia się podejście do bajek, ich bohaterów, jak zmieniają się zarówno sami bohaterowie, jak i tło ich poczynań. A także jak ulega zmianie nasze spojrzenie na dawnych i współczesnych bohaterów.

Konkurs jak zwykle kładzie nacisk głównie na dowcip, kulturę i pozytywne skojarzenia (krytycyzm tak, krytykanctwu mówimy nie). Podchodzimy do tematu ze zdrowym humorem, dystansem i realizmem.

Prace szkalujące, obrazoburcze, wyrażające niski poziom zarówno intelektualny jak i artystyczny zostaną zdyskwalifikowane i tym samym nie będą brały udziału w konkursie.

Otrzymane oryginały prac posłużą, jako ozdoby do hospicjum, szpitali …

Konkurs zwyczajowo dzielony jest na dwie duże kategorie artystyczne:

A. Od jednej do trzech prac artystycznych

technika dowolna wielkość dowolna. (skan do 2 MB)

– obraz – rysunek, akwarele itp., haft, wycinanki, wyrywanki, wyklejanki, decoupage itp.

– grafika komputerowa

– fotografia artystyczna

Każda praca plastyczna powinna zawierać krótki opis bajki czy legendy

1. Warunkiem przyjęcia pracy jest przesłanie scanu/zdjęcia na poniższe e-maile:

biuro@egminy.eu

konkurs@egminy.eu

j.wierzb@interia.pl (awaryjny, gdyby zapchała się skrzynka www.egminy.eu

a oryginałów prac na adres:

egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych

Jadwiga Wierzbicka

ul. Laskowska 38

05-430 Celestynów

Z dopiskiem na kopercie: konkurs „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”

 Uwaga:

Istnieje możliwość przysłania samych oryginałów tylko po indywidualnym uzgodnieniu z Organizatorem i w trybie wyjątku.

B.   Twórczość literacka od jednego do trzech utworów: Dowolna forma twórcza w języku polskim – prace obcojęzyczne wymagają polskiego tłumaczenia / opisu lub streszczenia. Ocena w kategoriach – poezja, proza, inne.

 •   poezja
 •   proza (do 10 stron format A4 wielkość czcionki – 12).
 •   scenariusz przedstawienia
 •   komiks
 •   inne

1.   Warunkiem przyjęcia pracy w kategorii B jest przesłanie utworu na poniższe e-maile:

biuro@egminy.eu

konkurs@egminy.eu

j.wierzb@interia.pl (awaryjny, gdyby zapchała się skrzynka www.egminy.euJ)

Warunki dla A i B:

 1. Każdy uczestnik konkursu może przesłać do 3 prac w kategorii A i do trzech prac w kategorii B.
 2. Łącznie jeden Uczestnik może przesłać do 6 prac konkursowych.
 3. Każda praca oceniana jest indywidualnie.
 4. Scan/zdjęcie do 2 MB.
 5. Każda praca z kategorii A powinna zawierać opis zastosowanej techniki, a także krótki opis bajki, legendy na podstawie, której powstała praca
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nadesłanych prac (bez obowiązku zwrotu Autorowi).
 7. Dowolny charakter poezji i prozy – satyra, liryka, limeryk czy humoreska, bajka, baśń, legenda, komiks czy rozprawka naukowa a może scenariusz przedstawienia – mile widziane (bez wulgaryzmów, tekstów szkalujących i obrażających uczucia innych).
 8. W konkursie mogą brać udział prace obcojęzyczne pod warunkiem dołączenia polskiej wersji /opisu lub streszczenia.
 9. Zasadą konkursu jest zachowanie dystansu na wysokim poziomie artystycznym. Krytycyzm tak, krytykanctwu mówimy nie. Prace szkalujące, wyrażające żenująco niski poziom nie będą kwalifikowane do publikacji na portalu www.egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych i nie będą brały udziału w konkursie.

10.    Kategorie twórcze:
a. prace plastyczne
b. grafika komputerowa i fotografia artystyczna
c. poezja
d. proza
e. scenariusz i komiks

11.    Kategorie wiekowe konkursu (w przypadku uczniów należy podać klasę i rodzaj szkoły):
a. Przedszkole – dyplomy dla wszystkich dzieci w wersji elektronicznej
b. Szkoła podstawowa I – III – dyplomy dla wszystkich dzieci w wersji elektronicznej
c. Szkoła podstawowa IV – VI – dyplomy uczestnictwa – wersja elektroniczna
d. Gimnazjum
e. Szkoła ponad gimnazjalna
f.  Dorośli (powyżej 18 lat)

12.    Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć:
– dane autora, tj.:
– Imię i nazwisko autora
– Wiek ( w przypadku dzieci i młodzieży obowiązkowo klasa)
– Gmina, powiat, województwo, kraj
– Dane kontaktowe: e-mail, telefon
– Przynależność do placówki oświatowej / kulturalnej (nie jest obowiązkowe)

Dodatkowo dla wszystkich:  Zgodę na publikację dzieła na portalu www.egminy.eu
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz.926 ze zm.).

 – W przypadku osób niepełnoletnich – wypełnione oświadczenie Rodziców/ opiekunów prawnych) – załącznik na końcu regulaminu
– Organizator Konkursu uznaje nadesłanie prac konkursowych za zgodę oraz  akceptację niniejszego Regulaminu.
– Nadesłanie utworów oznacza automatyczną akceptację niniejszego Regulaminu przez dorosłych uczestników konkursu.

13.   Na portalu www.egminy.eu zostaną zaprezentowane tylko prace dopuszczone do konkursu (zakładka GALERIA).
14.   Prace znajdujące uznanie Jury, zostaną wyróżnione i nagrodzone.
15.   W Konkursie przyznane zostaną nagrody w poszczególnych kategoriach:

Nagrodą samą w sobie dla każdego uczestnika jest umieszczenie pracy na www.egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych

 • Przedszkola – wszystkie dzieci otrzymują dyplomy w wersji elektronicznej, a najciekawsze prace wyróżnione nagrodami rzeczowymi
 • Pozostałe kategorie wiekowe i twórcze: Miejsca: I-III – nagrody rzeczowe i dyplomy (w wersji elektronicznej) dla trzech najciekawszych prac
 • Ocena Egminowiczów /internautów tylko jedna nagroda  Miejsce I – najwyższa ilość łapek – dyplom w wersji elektronicznej i nagroda rzeczowa.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wybrania pracy, co do której, nie ma zastrzeżeń „obejścia przez osoby trzecie programu” naliczającego łapki bez uzasadniania decyzji.

 • Autorzy najciekawszych prac mogą trafić do galerii Ludzi Ciekawych
 • Dyrekcja i opiekunowie – na życzenie – mogą otrzymać list gratulacyjny od organizatorów konkursu (wersja elektroniczna).

16.   Prace oceniane będą przez profesjonalną Komisję Konkursową stosowną do każdej kategorii konkursu.
17.   Prace będą oceniane przez Jury za:
Zgodność z tematem konkursu „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”

 

 • Twórczy dystans do tematu
 • Indywidualność pracy
 •   Profesjonalizm, stosowny do wieku
 • Szczególnie wyróżniane będą prace związane z bajkami i legendami znanymi w lokalnej społeczności

18.  Prace należy nadsyłać do 30 września 2014. (W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego).
Nadsyłane prace konkursowe będą umieszczane na portal www.egminy.eu po ich akceptacji przez Organizatora konkursu.
Wszystkie zakwalifikowane prace będą sukcesywnie umieszczane na portalu w zakładce GALERIA. Umożliwi to, Egminowiczom ocenę prac w miarę ich zgłaszania do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”.
19.   Ocena prac zarówno przez Jury, jak i Internautów trwać będzie do 19 października 2014r do godz. 20.00.
20.  Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 23 października 2014 r. – publikacja na portalu Organizatora konkursu.
21.   Ocena Jury jest niezależna od oceny Egminowiczów/ Internautów.
22.   Nagrody Organizator prześle pod adres podany e-mailem przez Laureatów.
23.   W przypadku braku zgody rodziców/opiekunów prawnych Organizator zastrzega sobie prawo do podawania tylko imienia i pierwszej litery nazwiska dziecka (ochrona danych osobowych). Wyjątek stanowić będzie oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych wyrażające zgodę na podanie imienia i nazwiska dziecka, wieku i miejscowość.

Oświadczenie winno zawierać także telefon kontaktowy i e-mail.
 Brak prawidłowo wypełnionego oświadczenia będzie skutkował podaniem imienia i pierwszej litery nazwiska dziecka/ pseudonimu lub tylko numeru zgłoszenia przesłanych prac (wzór oświadczenia w załączeniu).
24.   Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w publikacjach książkowych wydawanych przez portal (Organizator przewiduje w przyszłości wydanie osobnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac, jako pokłosie konkursów portalu www.egminy.eu).
25.   Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac w  przypadku organizowanych wystaw artystycznych z podaniem imienia i nazwiska autora, wiekiem i miejscowości, otrzymaną nagrodą lub wyróżnieniem.
26.    Uczestnik przesyłając prace na konkurs akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
27.    Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.

  1. Załączniki:
   1. Wzór oświadczenia dla Rodziców

   Wzór oświadczenia

    Oświadczenie

   Ja, niżej podpisany,…………………………………………………………………, będący rodzicem / prawnym opiekunem  ……………………………………….……………………………………………………………………………

   nieletniej/go uczestniczki/ka Międzynarodowego Konkursu pt.: „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz.926 ze zm.).

   Imię……………………           Nazwisko………………………………………………… dziecka

   Miejscowość………………………………

   Kraj ………………………………………….

   Wiek   ……………..   klasa ……………………………………………

   Placówka oświatowa ………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Data   Miejscowość     ……………………………………………………………………

   Tel. Kontaktowy …………………………………….

    E-mail ………………………….

   Czytelny podpis rodzica/opiekuna

   ………………………………………………………….   

Kategoria: Aktualności