„W jedności siła !” – Konferencja Forum Młodej Polonii – Polonia Austria.

2 lipca 2015 |

Z inicjatywy Prezesa Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii – Forum Polonii Teresy Kopeć, przy współpracy Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie, w dniach 26-27 czerwca br. w Wiedniu, odbyła się konferencja Forum Młodej Polonii – Polonia Austria „Jesteśmy przyszłością”.  5

W konferencji udział wzięła elita młodej austriackiej Polonii: doktoranci, prawnicy, absolwenci wyższych uczelni,studenci, ludzie biznesu i sztuki. Konferencja okazała się wielkim sukcesem organizatorów. Liczna frekwencja, aktywność uczestników w panelach dyskusyjnych przedłużyła czas trwania konferencji do późnych godzin wieczornych. Muzycznym akcentem konferencji był występ wschodzącej gwiazdy polskiego pochodzenia Victorii Benesch. Organizatorzy planują w przyszłym roku poszerzyć grono uczestników tego Forum o kraje Europy.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Ambasador RP w Austrii Artur Lorkowski, Poseł na Sejm RP oraz Wice- przewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Joanna Fabisiak, Skarbnik Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Tomasz Różniak, konsul Ambasady RP w Wiedniu Marzena Kusik, Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu Prof. Bogusław Dybaś, dr Liliana Madelski z Uniwersytetu Wiedeńskiego Wydział Slawistyki, dr. Przemysław Chojnowski z Uniwersytetu Wiedeńskiego Wydział Slawistyki, Prof. Radosław Zenderowski z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej – Wydział Zamiejscowy w Wiedniu, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Wiedniu GWSH dr Teresa Rduch Michalik, dr Rafał Lange z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Prezesi Honorowi Forum Polonii Mieczysłw hr. Ledóchowski i Andrzej Lech.124

Idea organizacji konferencji Forum Młodej Polonii – Polonia Austria zrodziła się z obserwacji postępującej aktywności społecznej młodego pokolenia Polaków w Austrii.
Celem ogólnym spotkania było pogłębienie aktywizacji środowisk młodej Polonii.
W czasie trwania Forum dążono do ustalenia wspólnych zainteresowań, które w przyszłości można przełożyć na realizację wzajemnych projektów służących promocji austriackiej Polonii i Polski.
Spotkanie to, dało również okazję do pogłębiania integracji środowisk, nawiązania wzajemnych kontaktów, przybliżenia uczestnikom historii Polaków i Polonii w Austrii, oraz zainteresowanie działalnością Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”.

Konferencja stworzyła młodym uczestnikom okazję do poznania funkcjonujących już stowarzyszeń polonijnych, reprezentowanych przez starszą generację austriackiej Polonii.
Konferencja odbyła się w formie paneli dyskusyjnych o tematyce.

1. Co znaczy dla mnie tożsamość narodowa i jak o nią dbamy ?143

Jak identyfikujemy się z polskością, która obrazuje siłę naszej tożsamości narodowej na gruncie kulturowym, ekonomicznym, społecznym i politycznym. Punktem ciężkości była świadomość nauki j. polskiego, kultywowanie poprzez kulturę dziedzictwa narodowego Polski, pielęgnowanie polskiej historii i tradycji narodowych jako misji młodej Polonii w Austrii.

2. Dlaczego jest ważna obecność Polaków w austriackich instytucjach państwowych i organizacjach poza rządowych?

Polacy w Austrii wyróżniają się wysokim wskaźnikiem wykształcenia, postrzegani są jako narodowość najlepiej zintegrowana ze społeczeństwem austriackim. To daje możliwość większej aktywności ubiegania się o pozycje polityczne i funkcje społeczne w różnych dziedzinach pracy rządowej i poza rządowej, stwarzając warunki działania dla dobra Polonii i Polaków w Austrii.

3. W jaki sposób widzimy swoje miejsce w społecznej pracy polonijnej na rzecz promocji austriackiej Polonii i Polski ?

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy wysłuchali prezentacji referatów : prof. Bogusława Dybasia „ Historia Polonii i Polaków wAustrii”, Posełanki na Sejm RP Joanny Fabisiak „ Moje miejsce na ziemi – Polak między określeniem tożsamości narodowej a synkretyzmem kultur” dr. Liliany Madelski „ Między kulturami: skrzydła czy korzenie”. W drugim dniu konferencji wprowadzeniem do paneli dyskusyjnych było wystąpienie dr. Rafała Lange z referatem „ Nowa emigracja i migracje powrotne Polaków” .

W poszczególnych panelach dyskusyjnych zwrócono uwagę na:

Potrzeby kształtowania prawdziwego wizerunku Polski i Polaków na emigracji, promowania polskiego, dziedzictwa kulturowego, integrację środowisk polonijnych i budowania zaufania społecznego.
Rolę Kościoła Katolickiego w integracji środowiska polonijnego, kształtowania tożsamości narodowej w domu, aktywności społeczno-politycznej Polaków pozwalającej na bycie partnerem dla instytucji państwowych i społecznych w Austrii i Polsce, zachęcania do działalności społecznej i przedsiębiorczej Polaków w różnych wymiarach (lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym), oddolnych inicjatyw integrujących Polaków ze społeczeństwem w Austrii, lobbingu na rzecz Polonii, promowania i wspierania poprzez zaangażowanie środowisk polonijnych, kreowania pozytywnego wizerunku Polski – dobre bo polskie!, stosowania niekonwencjonalnych sposobów promocji polskiej kultury przez sztukę, sport, biznes oraz Internet.85

Odnośnie samej konferencji i jej przyszłości wraz z uczestnikami konferencji ustalono:
Regularne spotkanie przynajmniej raz w roku, utrzymanie kontaktu z Polską (polskie przedstawicielstwo w Austrii; ministerstwa np. MSZ, MPSiP, MKiDN, MNiSW; polskie organizacje; uczelnie, szkoły, PAN celem współpracy oświatowo-naukowej), nawiązanie kontaktu z organizacjami polonijnymi z innych państw celem wymiany doświadczeń, modernizację formy przez: organizowanie warsztatów i przygotowanie projektów do realizacji (minimum jeden projekt ma być zrealizowany), o utworzenie panelu podczas, którego promowane będą projekty zrealizowane przez środowiska polonijne celem autopromocji, zmianę hasła na: Jesteśmy przyszłością! (bez cudzysłowu i z wykrzyknikiem, dotychczasowa wersja hasła: „Jesteśmy przyszłością”).

Organizatorzy planują w przyszłym roku poszerzyć grono uczestników o kraje Europy.

Sekretariat WPOwA Forum Polonii

Foto: Copyright by www.elipsa.at

 

Tagi: , , , , , ,

Kategoria: Archiwum /, Polonia na Świecie, Z kraju i ze świata