Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

[ 0 ] 21 września 2019 |
 

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.
 
Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2019r., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu zostały utworzone pięć obwody głosowania:

Obwód głosowania nr 14, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Republika Austrii,
Wiedeń, Ambasada RP, Hietzinger Hauptstrasse 42 C, 1130 Wien;

Obwód głosowania nr 15., siedziba obwodowej komisji wyborczej: Republika Austrii,
Wiedeń, Sala Parafialna przy Kościele Św. Łukasza, Anton-Steinböck-Gasse 6, 1110 Wien;

Obwód głosowania nr 16, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Republika Austrii
Wiedeń, Sala Parafialna przy Kościele pod wezwaniem Krwi Chrystusa Galvanigasse 1-3, 1210 Wien;

Obwód głosowania nr 17, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Republika Austrii,
Wiedeń, Sala Parafialna Emaus przy Kościele Świętego Krzyża, Strohgasse 24, 1030 Wien;

Obwód głosowania nr 18, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Republika Austrii,
Linz, Konsulat RP, Mozartstraße 20, 4020 Linz.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z

ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:

https://ewybory.msz.gov.pl

 

Zwracamy uwagę na fakt, że w Wiedniu przygotowane zostały cztery lokale wyborcze.

 

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Wskazanie wybranego lokalu wyborczego
 2. Nazwisko
 3. Imię (imiona)
 4. Imię ojca
 5. Datę urodzenia
 6. Numer ewidencyjny PESEL
 7. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 8. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 9. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl
bądź w Ambasadzie RP w Wiedniu:

 1. telefonicznie, nr tel.: (00431) / (01) 870 15   – 826, -139, -114, – 115, – 108
 2. e-mailowo: austria.wybory@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: Botschaft der Republik Polen, Hietzinger Hauptstrasse 42 C, 1130 Wiedeń
 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
 5. faksem, nr faksu: (0043 1) / (01) – 870 15 222

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).


Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

 1. e-mailowo: austria.wybory@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Botschaft der Republik Polen, Hietzinger Hauptstrasse 42 C, 1130 Wiedeń
 3. faksem, nr faksu: (0043 1) / (01) – 870 15 222

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Obwieszczenie Konsula RP w Wiedniu z dnia 17 września 2019 r. o utworzeniu obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Kategoria: Z kraju i ze świata

Zostaw odpowiedź