Austria – Wybory do Rady Gminy i przedstawicielstw dzielnicowych.

4 października 2015 |

W niedzielę, 11 października 2015 roku odbędą się w Wiedniu wybory do Rady Gminy będącej zarazem Parlamentem Krajowym oraz do przedstawicielstw 23 dzielnic miasta. Poniżej  zawarte są wszystkie istotne informacje dotyczące wyborów w Wiedniu.

Wahltag = dzień wyborów  – niedziela, 11 października 2015 r.b696dc74b9defe0b829e12973499be26,640,0,0,0

Godziny otwarcia lokali wyborczych: od godz. 7.00 – do godz. 17.00

Wahlberechtigt = uprawnieni do głosowania są

1. obywatele austriaccy (na obu szczeblach),

2. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej są uprawnieni do głosowania tylko na szczeblu przedstawicielstw dzielnicowych,
których głównym miejscem zamieszkania w dniu 4 sierpnia 2015 r. był Wiedeń i którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 16 lat.

JAKIE WYBORY ODBĘDĄ SIĘ 11 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU?

Wiener Gemeinderat / Wiener Landtag = do Rady Gminy miasta Wiednia / Wiedeńskiego Parlamentu Krajowego

Wiedeń jest jednocześnie austriackim krajem związkowym i gminą miejską. W wyborach do Rady Gminy i Parlamentu Krajowego Wiednia wybieramy 100 posłów, którzy podejmują uchwały o wszystkich ważnych sprawach miasta (np. wybór burmistrza, budżet miasta, planowanie zabudowy …). W Parlamencie Krajowym uchwalają oni w pierwszym rzędzie obowiązujące w Wiedniu ustawy. Na czele miasta stoi burmistrz będący zarazem premierem wiedeńskiego rządu krajowego. Na szczeblu państwowym reprezentuje on kraj związkowy Wiedeń.

23 Bezirksvertretungen = do przedstawicielstw 23 dzielnic miasta

Przedstawicielstwom dzielnicowym podlegają liczne ważne sprawy dzielnicy (np. utrzymy­wanie szkół, budowa placów zabaw dla dzieci, planowanie ruchu kołowego i pieszego w obrębie dzielnicy …). Każdy oddany głos wpływa na organizację życia w bezpośrednim otoczeniu mieszkańca w jego dzielnicy. Członków przedstawicielstw dzielnicowych nazywa­my radnymi dzielnicowymi (Bezirksrat/Bezirksrätin). W zależności od liczby mieszkańców przedstawicielstwo dzielnicowe liczy od 40 do 60 członków. Przedstawicielstwo dzielnicowe wybiera naczelnika dzielnicy (Bezirksvorsteher /Bezirksvorsteherin), który wspomaga burmistrza w sprawach dotyczących reprezentowanej przez niego dzielnicy. Naczelnik dziel­nicy jest również przedstawicielem dzielnicy w ważnych postępowaniach administracyjnych (np. przy udzielaniu zezwoleń na budowę lub na uruchomienie zakładów przemysłowych …)

Mały słowniczek wiedeńskiego wyborcy MA17_Logo_3cm

Wählerverzeichnis = spis wyborców

W Austrii wszystkie osoby uprawnione do wzięcia udziału w wyborach są automatycznie umieszczane w spisie wyborców. Indywidualna rejestracja jest niepotrzebna.

Amtliche Wahlinformation = urzędowa informacja o wyborach

Każdy wyborca otrzyma pocztą, około tygodnia przed wyborami, urzędową informację o wyborach: Gdzie mieści się właściwy lokal wyborczy = Wahllokal?

Ważne informacje dotyczące wyborów

Wahlkarte = karta wyborcy

Kto przewiduje, że w dniu wyborów nie będzie mógł głosować w wyznaczonym lokalu, może poprosić o wystawienie karty wyborcy. Przy pomocy tej karty może oddać głos w każdym lokalu wyborczym na terenie Wiednia lub zagłosować korespondencyjnie w kraju lub zagranicą.

Gdzie i do kiedy należy ubiegać się o kartę wyborcy?

We właściwym referacie wyborczym = Wahlreferat w urzędzie dzielnicowym magistratu.

• do 7 października 2015 r. pisemnie (np. online, drogą mailową) lub

• do 9 października 2015 r., godz. 12:00 osobiście (lecz nie telefonicznie!)

Uwaga: w 4. , 6. i 8. dzielnicy są odrębne referaty wyborcze

W wypadku choroby

W wypadku choroby na wniosek wyborcy możliwa jest wizyta objazdowej komisji wyborczej. Warunkiem wizyty komisji jest posiadanie karty wyborcy.

Głosowanie korespondencyjne

Użyta do głosowania karta wyborcy musi dotrzeć do właściwego urzędu wyborczego najpóźniej w dniu wyborów, 11 października 2015 r. do godz. 17.00 drogą pocztową, przez posłańca lub podana osobiście przez wyborcę. Dalsze ważne informacje na temat procedury wyborczej w wypadku głosowania korespondencyjnego znajdują się na karcie wyborcy w formie tekstu i ilustracji. Film wideo na temat głosowania korespondencyjnego można znaleźć pod adresem: www.wahlen.wien.at

Ważne w dniu wyborów!

Proszę zabrać ze sobą urzędowy dowód tożsamości! (np. paszport, dowód osobisty, prawo jazdy lub legitymacją studencką)

W lokalu wyborczym

Obywatele austriaccy otrzymują niebieską kopertę wyborczą oraz dwie kartki do głosowania:

  1. białą kartkę na wybory do Rady Gminy oraz
  2. żółtą kartkę na wybory do przedstawicielstw dzielnicowych.Obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej otrzymują żółtą kopertę wyborczą oraz żółtą kartkę do głosowania na wybory do przedstawicielstw dzielnicowych. Obowiązuje tajne i osobiste prawo oddania głosu. Wyborcy głosują pojedynczo! Wyborcy mogą nie tylko głosować na określoną partię, lecz również oddać głos preferencyjny na kandydatów wybranej przez siebie partii. Wykaz kandydatów, na których można oddać głos preferencyjny, znajduje się w dniu wyborów w kabinie do głosowania, a przed wyborami wykaz ten można znaleźć na stronie www.wahlen.wien.at. Osoby głosujące za pomocą karty wyborcy otrzymają wykaz kandydatów pocztą wraz z kartą wyborcy. Kandydaci, którzy otrzymali wiele głosów preferencyjnych, zajmują lepsze miejsca na liście swojej partii.W kabinie wyborca wkłada wypełnione kartki do głosowania do koperty wyborczej, którą zamyka. Kopertę wyborczą wrzuca do urny wyborczej.

KTO NIE GŁOSUJE, TRACI GŁOS!
Źródłem wszelkich informacji odnośnie wyborów do Rady Gminy i do przedstawicielstw dzielnicowych w roku 2015 jest stronie internetowej pod adresem: www.wahlen.wien.at

 

Kategoria: Aktualności