Mandat – Płacić? Nie płacić?

3 września 2013 |

 Jeśli turysta nie ma środków płatniczych na opłacenie mandatu, służby graniczne lub policja mogą pobrać do depozytu, jako zabezpieczenie na poczet kary, przedmiot o wartości zbliżonej do wysokości wymierzonej kary. Funkcjonariusz jest wówczas obowiązany do wydania odpowiedniego pokwitowania i poinformowania o sposobie odzyskania depozytu. Należy pamiętać, że austriacka policja dysponuje możliwością nakładania mandatów, zatrzymania prawa jazdy oraz zatrzymania w areszcie.

Dodatkowe informacje dla kierowców można znaleźć na stronie internetowej:  www.oeamtc.at.

Dodatkowe informacje dla kierowców można znaleźć na stronie internetowej:
www.oeamtc.at.

Radzimy jednak zapłacić !

 Turyści poruszający się samochodami powinni liczyć się z drobiazgowymi kontrolami stanu technicznego pojazdów (szczególnie ważne: ogumienie, hamulce oraz  posiadanie apteczki, trójkąta ostrzegawczego oraz odblaskowej kamizelki, a w zimie także łańcuchów). Za zły stan techniczny pojazdu lub brak podstawowego wyposażenia grożą wysokie mandaty lub zatrzymanie tablic rejestracyjnych, a nawet samochodu.

 Policja bardzo rygorystycznie kontroluje stan techniczny pojazdów. W przypadku stwierdzenia poważnych usterek samochodu należy liczyć się z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i wysoką karą pieniężną (od kilkuset Euro wzwyż), a także z obciążeniem kierowcy kosztami odholowania pojazdu do warsztatu, kosztami
przeprowadzonego badania technicznego i innymi opłatami administracyjnymi, wraz z opłatą za pracę służb publicznych przy usuwaniu szkód w środowisku naturalnym, powstałych np. wskutek wycieku płynów z silnika. Podobne konsekwencje mogą spotkać kierowcę za samodzielnie wykonywaną naprawę pojazdu w miejscu, gdzie nie jest to dozwolone (np. na autostradach). Naprawy należy dokonywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tzn. w warsztatach. Z uwagi na ograniczone możliwości samodzielnego wykonywania napraw pojazdu oraz wysokie koszty napraw w specjalistycznych warsztatach zaleca się wykupienie stosownej polisy ubezpieczeniowej oraz książeczki MPS (Międzynarodowej Pomocy Samochodowej).

Niezatrzymanie pojazdu do kontroli bądź manipulacje z przyklejaniem winiety grożą  dodatkową grzywną do 3000 EUR.

Niezatrzymanie pojazdu do kontroli bądź manipulacje z przyklejaniem winiety grożą
dodatkową grzywną do 3000 EUR.

 Rygorystycznie egzekwowany jest obowiązek przestrzegania ograniczenia prędkości na drogach (dozwolona prędkość na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/godz., poza obszarem zabudowanym – 100 km/godz., na autostradach – 130 km/godz.).

 Egzekwowany jest obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach samochodu.

 Z dniem 01 stycznia 2008 r. w Austrii zniesiono nakaz używania świateł w ciągu dnia.

 Dopuszczalna maksymalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy to 0,1 promila. Wynik od 0,1 do 0,49 promila jest wykroczeniem zagrożonym karą w zależności
od wyniku oceny zdolności do kierowania pojazdem – oceny dokonuje policjant.
Kierowca, u którego stwierdzono zawartość alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila może zostać ukarany mandatem (od 218 do 5813 Euro) i odebraniem prawa jazdy lub kilkumiesięcznym pozbawieniem wolności, nawet, jeśli nie doprowadził do kolizji.

 Prawo austriackie zawiera określony katalog wykroczeń drogowych i wysokości kar za każde z nich. W wielu przypadkach określona jest jedynie górna
i dolna granica kary. W związku z tym podejmowanie przez kierowcę dyskusji z policją drogową na temat wysokości mandatu nałożonego za wykroczenie jest bezcelowe i ma zwykle odwrotne skutki – policjant może wtedy podnieść karę do określonego w przepisach limitu. Odmowa przyjęcia mandatu na miejscu wiąże się
zawsze ze skierowaniem sprawy na drogę administracyjną. Należy wtedy zapłacić zabezpieczenie na poczet ewentualnej kary (kilkaset euro) w zamian uzyskuje się
prawo do odwołania się od decyzji o mandacie do najbliższego organu nadzorującego pracę policji (najczęściej urząd gminy – Bezirks Hauptmannschaft).

Uwaga!
Przyjęcie i zapłacenie mandatu zamyka drogę odwoławczą. W ramach kontroli drogowej skrupulatnie sprawdzane jest prawo jazdy i dokumenty pojazdu.
Stwierdzenie w dokumentach jakichkolwiek nieczytelności, uszkodzeń, poprawek lub przeróbek powoduje najczęściej zatrzymanie dokumentów i samochodu oraz
wdrożenie postępowania wyjaśniającego, przy czym kierowca z reguły obciążany jest kosztami, jakie z tego wynikają (holowanie, parkowanie itd.).

 Obywatele polscy podróżujący samochodem są obowiązani mieć ważny dowód krajowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na samochód (a dodatkowo
na przyczepę, jeśli z nią podróżują). Dlatego też, z przyczyn praktycznych, zaleca się posiadanie „Zielonej Karty” jako oczywistego dowodu ubezpieczenia samochodu w kraju. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych są w Austrii w pełni uznawane.

Uwaga na autostopowiczów! Zabranie przygodnego pasażera, zarówno obywatela UE jak i spoza UE, może spowodować poważne konsekwencje dla kierowcy (właściciela) samochodu, a nawet współpasażerów, jeżeli np. w czasie kontroli na granicy lub innej kontroli (np. celnej) okaże się, że przeciwko takiemu przygodnemu pasażerowi toczy się postępowanie karne lub uchylił się on od wykonania już orzeczonej kary (np. pieniężnej). Należy pamiętać, że sam przewóz pasażerów – np. obywateli spoza krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – przebywających nielegalnie w Austrii jest traktowany jako przestępstwo. W takich przypadkach kierowcy (właścicielowi) pojazdu i współpasażerom mogą grozi sankcje w postaci aresztu (więzienia) i konfiskaty pojazdu.

 Nie zatrzymuj się na postój i odpoczynek w miejscach odosobnionych. Najlepszymi miejscami na postój, zwłaszcza w nocy, są duże, oświetlone stacje benzynowe.

 Nie pozostawiaj cennych przedmiotów, dokumentów i pieniędzy bez opieki w samochodzie – nawet w bagażniku lub schowku.

 Dodatkowe informacje dla kierowców można znaleźć na stronie internetowej:
www.oeamtc.at.

źródło: http://wieden.msz.gov.pl/pl/

Kategoria: Aktualności, Prawnik/ Porady/ POMOC /