Informacja Instytutu Polskiego w Wiedniu

[ 0 ] 13 czerwca 2019 |

Szukamy praktykanta/praktykantkę

Instytut Polski w Wiedniu oferuje studentom możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk studenckich (1-3 miesięcy). Organizację i zasady odbywania praktyk studenckich określa Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych (Zarządzenie wraz z załącznikami).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
 • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;
 • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w szczególności Instytutu Polskiego w Wiedniu (stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, zarządzanie kulturą, kierunki humanistyczne i artystyczne);
 • w przypadku ubiegania się o praktykę w Instytucie Polskim w Wiedniu niezbędna jest biegła znajomość języka polskiego i języka niemieckiego.

Wymagane dokumenty:

 1. zgłoszenie na praktykę studencką skierowane do Dyrektora Instytutu Polskiego w Wiedniu wypełnione na odpowiednim formularzu aplikacyjnym na co najmniej 45 dni przed wnioskowanym terminem praktyki (zał. nr 5 do Zarządzenia);
 2. zaświadczenie wypełnione przez dziekanat uczelni zgodne ze wzorem zawartym w odpowiednim formularzu aplikacyjnym (zał. nr 5 do Zarządzenia);
 3. życiorys w formie europass;
 4. ksero dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi i informacją o dacie ważności;
 5. oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk według wzoru (zał. nr 1 do Zarządzenia);
 6. oryginał oświadczenia o niekaralności według wzoru (zał. nr 2 do Zarządzenia);
 7. dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalnego dowodu posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC.

Ww. dokumenty można przesłać drogą elektroniczną pod adres sekretariat.wien@instytutpolski.org, natomiast oryginały dokumentów należy przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

Praktyki w Instytucie Polskim w Wiedniu są nieodpłatne. Nie są pokrywane koszty przejazdów praktykantów do i z miejsca ich odbywania, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronach www.msz.gov.pl („Praca, kariera, praktyki”).

Kategoria: Aktualności

Zostaw odpowiedź